Разнообразие от над 150 телевизионни канала!

Телевизионната услуга се предлага от името и за сметка на
Кейбъл Ком Холдинг ООД !

Технически характеристики и изисквания към интерфейсите за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към обществената далекосъобщителна мрежа на НетЛан ООД

Описани са накратко техническите характеристики на Ethernet тип интерфейсите, който се използват за осъществяване на свързаност на крайни далекосъобщителни устройства към мрежата на НетЛан ООД.
Предоставената информация има за цел да улесни използването и проектирането на крайни устройства и работната и функционална съвместимост с далекосъобщителната мрежа на НетЛан ООД.
Интерфейси за Интернет достъп
Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Electronic and Engineers. Този интерфейс се използва за установяване на свързаността, чрез който крайния потребител може да има достъп до Интернет базираните услуги, предлагани в далекосъобщителната мрежа за пренос на данни на НетЛан ООД.
Интерфейсите, които осъществяват тази свързаност на 10/100 Mbps могат да работят в half или full duplex режим. Един и същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), както и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). Предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в IEEE 802.3.
1000BASE-T е гигабитов Ethernet стандарт, използващ медна преносна среда. В съответствие е с IEEE 802.3ab стандарта. Описаните по-горе интерфейси за връзка се осъществява посредством конектор RJ45 (женски или мъжки), в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.
1000BASE LH/LX GBIC (Gigabit Interface Converter), следва да са съвместими с IEEE 802.3z стандарта.
1000BASE-BX-D и 1000BASE-BX-U Single LC/PC конектор, следва да са съвместими с IEEE 802.3ah стандарта.
Безжичното оборудване използвано за достъп в мрежата на НетЛан ООД отговаря на стандарта IEEE 802.11 в разновидностите му 802.11а, 802.11b, 802.11g, 802.11n и аутентификационен протокол WEP и WPA.
Стандарт за отдалечено захранване, отговарящ на IEEE 802.3af-2003.
Логическите интерфейси за връзка са: Internet Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol по RFC 791, RFC 2132 и PPPoE по RFC 2516. Vlan пакети от типа IEEE 802.1Q могат да бъдат пренасяни прозрачно или администрирани автоматично или ръчно. Използваните комутаторни Ethernet крайни устройства трябва да разполагат с динамична таблица за MAC адреси с поне 2К записи.
Електромагнитна съвместимост на интерфейсите
Използваното мрежово оборудване, свързано с пускането в експлоатация на гореизброените интерфейси, отговаря на текущите регулации за електромагнитна съвместимост.
• БДС EN 55022 (CISPR 22) – електромагнитни смущения
• БДС EN 50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) – електромагнитни шумоустойчивост
• БДС EN 60950 (IEC950) – безопасност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „НЕТЛАН” OOД „Политика за поверителност“

„НЕТЛАН” OOД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 106582470, със седалище и адрес на управление гр.Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, ул. Освобождение №2, тел. 092 66 33 71, e-mail: office@netlan.bg, и интернет страница: www.netlan.bg. „НЕТЛАН” OOД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). „НЕТЛАН” OOД зачита неприкосновеността на личния живот на работниците, служителите си и клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. „НЕТЛАН” OOД е лицензиран кабелен оператор за изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни сигнали и за предоставяне на други далекосъобщителни услуги чрез нея в гр. Враца и региона. Настоящата политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.tv-vratsa.bg 1. Използвани термини и дефиниции По смисъла на настоящата политика : 1.Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице което може да бъде идентифицирано, физическо лице което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. 2.Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаван, изтриване или унищожаване. 3.Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип. 4.Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно определя целите и средствата за обработване на лични данни. 2.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни „НЕТЛАН” OOД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. „НЕТЛАН” OOД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр.Кривидол, общ. Криводол, обл. Враца, ул. Освобождение №2. По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във „НЕТЛАН” OOД на следните координати за връзка: тел. 092 66 33 71, e-mail: office@netlan.bg, и интернет страница: www.netlan.bg 3.Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме В зависимост от конкретните цели и основания „НЕТЛАН” OOД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им: А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „НЕТЛАН” OOД и клиента: - три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; - три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „НЕТЛАН” OOД; - номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност; - данни, събирани при плащане, направено към „НЕТЛАН” OOД номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път или чрез директен дебит; - данни за ползваните от Вас услуги от портфолиото на „НЕТЛАН” OOД; - данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от „НЕТЛАН” OOД и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи; - информация за домакинството, семейно положение, демографска информация и други данни, които ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания, или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните продукти, услуги или за предпочитанията за услугите, които ви предоставяме. Б) Данни, изготвени и генерирани от „НЕТЛАН” OOД в процеса на предоставяне на услугите: - номер на услуга, клиентски номер, детайлизирани справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения; - данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки; - данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на крайното устройство; - IP адрес при посещение на уебсайта ни, както и при ползване на интернет услуги; - информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас; - данни за предпочитаните от Вас услуги. Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като например религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако (а) чувствителните данни са от значение за конкретна цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това. Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни данни, напр. чрез изпращане на чувствителни данни в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на уебсайта), както в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако желаем да ги запазим. В някои случаи ние получаваме ваши лични данни от трети лица – бизнес партньори, изпълнители на технически, платежни и други услуги, рекламодатели, доставчици на аналитични услуги и др., напр. когато посещавате нашия уебсайт, можем да получим вашите данни от трето лице – социална мрежа, ако доброволно сте избрали да влезете на нашия уебсайт чрез платформа на съответната социална мрежа. 4.Цели и правни основания за обработване на личните данни: А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за далекосъобщителни услуги. „НЕТЛАН” OOД обработва данните Ви за следните цели: - Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за далекосъобщителни услуги. - Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги; - Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това; - Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми - на място и чрез дистанционен достъп до оборудването за ползване на услугата. Възстановяване на услуги, спрени поради неплащане; - Плащане на сметки, разсрочване, опрощаване, отсрочване на дължими суми; - Проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга; - Гаранционно и сервизно обслужване на устройства; Б) В изпълнение на свои законови задължения, „НЕТЛАН” OOД обработва данните Ви за следните цели: - Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган; - Управление на предоставени съгласия; - Извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; - Предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията, на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони; - Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд; - Целта на обработката на личните данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица. Обработката на личните данни е най-често в следствие на изпълнение на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо финансово счетоводната дейност, пенсионната, здравната и социално-осигурителната дейност, дейност по управление на човешки ресурси, автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане и др. 5.Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: -Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „НЕТЛАН” OOД – обработват личните Ви данни от името на „НЕТЛАН” OOД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни -Счетоводни фирми извършващи счетоводното обслужване на „НЕТЛАН” OOД; -Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител; -Лица, които по възлагане на „НЕТЛАН” OOД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; -Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства; -Банките, обслужващи плащанията, извършени от „НЕТЛАН” OOД; -Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; -Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери. -Други администратори на лични данни, на които „НЕТЛАН” OOД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име 6. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: -Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок. -Личните данни, съдържащи се в трудовото досие на служителя и/или отнасящи се до трудови и осигурителни правоотношения, се съхраняват в сроковете, предвидени в националното законодателство, а именно – 50 години. -Личните данни, за които законодателството не предвижда изричен срок, се съхраняват до изтичане на давностните срокове, включително и на тези за предявяване на искове за трудови спорове по чл. 358 КТ. 7. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „НЕТЛАН” OOД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните: -да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „НЕТЛАН” OOД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни; -да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка; -да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи: същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; обработването на данните е признато за незаконно; националното или европейското законодателство изискват това; -да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи: установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „НЕТЛАН” OOД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му; -да възразите пред „НЕТЛАН” OOД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни, „НЕТЛАН” OOД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели. -по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие. -да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени. 8.Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „НЕТЛАН” OOД и какви са последиците от това За да сключим договор с Вас, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на „НЕТЛАН” OOД. Непредоставянето на следните данни препятства възможността „НЕТЛАН” OOД да сключи договор с Вас: три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес; номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност; данни, събирани при плащане, номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път; 9.Заключителна разпоредба Настоящата политика е приета от Общо събрание на съдружниците на „НЕТЛАН” OOД проведено на 22.05.2018 год. и влиза в сила от 25.05.2018 год.